Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

Fiscale geschillen samen oplossen | Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

Op dinsdag 11 juni 2019 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een middag over: ‘Fiscale lastposten’. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst die plaatsvindt in het Belasting & Douane Museum te Rotterdam.

Bent u weleens verzeild geraakt in een langlopend en zwaar geëscaleerd conflict tussen belastingplichtige en belastingdienst? Ron Dautzenberg en Valentijn Crijns, werkzaam bij de Belastingdienst, hebben te maken met extreem lastige dossiers. Volgens hen is de behandeling ervan niet adequaat en zijn de kosten en lasten voor de organisatie onnodig hoog. Zij gaan op deze middag in op de rol die mediation kan spelen in dergelijke ‘conflictdossiers’. Vervolgens vindt een forumdiscussie plaats met een panel bestaande uit Peter Fortuin (senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep, alsmede de Centrale Raad van Beroep), Peter van Hagen (partner Hertoghs advocaten), Sylvester Schenk (Directeur Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs) en Arjo van Eijsden (partner EY en lid van het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs).

Klik op deze link voor aanvullende informatie over ‘Fiscale lastposten’

Steeds meer geschillen die een particulier of een onderneming met de Belastingdienst heeft worden opgelost door middel van mediation. Het percentage van mediations die slagen ligt hoog: 75%!

De Belastingdienst probeert binnen zijn eigen organisatie zaken te selecteren die geschikt zijn voor mediation. Ook de belastingplichtige of diens adviseur kan mediation voorstellen aan zijn contactpersoon of de mediationcoördinator bij de Belastingdienst als hij van mening is dat een geschil met de Belastingdienst met mediation opgelost zou kunnen worden. Verder verwijzen de rechtbanken en gerechtshoven geschillen met de Belastingdienst waarin reeds beroep is ingesteld door naar mediation.

DE DOELEN VAN VFM

De Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) is opgericht in juni 2007. De vereniging is een initiatief van (leden van) de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB), en wordt mede ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB).

VFM heeft als doel het bevorderen van de bekendheid van mediation en de toepassing van mediation in (i) geschillen die een particulier of een onderneming met de Belastingdienst heeft, en (ii) commerciële geschillen waarin de fiscaliteit mede een rol speelt. Verder heeft VFM als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van mediation in fiscale geschillen.

WAT HEEFT VFM TE BIEDEN VOOR LEDEN

VFM streeft ernaar zo veel mogelijk de belangen die verband houden met fiscale mediations te behartigen richting o.a. de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, de rechtspraak en de Eerste en Tweede Kamer.

De VFM leden komen ten minste tweemaal per jaar samen voor een algemene ledenvergadering, gevolgd door een twee uur durende lezing of workshop van een gastspreker of -trainer (waarvoor PE punten worden aangevraagd bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en het Register Belastingadviseurs) met een onderwerp dat in het bijzonder interessant is voor de fiscale mediator of partijbegeleider in een fiscale mediation.

Degenen die interesse hebben in het VFM-lidmaatschap kunnen contact opnemen met de secretaris van VFM door een email te sturen naar: secretaris@vfmmediation.nl. De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn te vinden in de statuten die geplaatst zijn onder het tabje ‘Organisatie’ boven aan deze website.

WAT HEEFT VFM TE BIEDEN VOOR ANDEREN?

Naar buiten toe probeert VFM mediation in fiscale geschillen onder de aandacht te brengen, ten einde de toepassing van mediation in fiscale geschillen te bevorderen. In dat kader organiseert VFM bijeenkomsten om voorlichting te geven over wat mediation in fiscale geschillen inhoudt en wat de voordelen van mediation zijn boven een procedure bij de rechter.

Indien een particulier of een onderneming een (i) commercieel geschil waarin de fiscaliteit een rol speelt wenst op te lossen door middel van mediation, of (ii) een geschil met de Belastingdienst wenst op te lossen door middel van mediation onder leiding van een mediator, dan kan een mediator geselecteerd worden: Zoek een NMI/MfN registermediator. Tot 1 januari 2014 was er een register van NMI registermediators. Met ingang van deze datum is dit register omgezet naar het register van MfN registermediators. Mediators die NMI registermediator waren mogen deze titel nog blijven voeren of de titel MfN registermediator voeren. Mediators die na 1 januari 2014 mediator zijn geworden mogen uitsluitend de titel MfN registermediator voeren.

Veel VFM leden kunnen een particulier of een onderneming ook bijstaan als partijbegeleider tijdens een mediation: zoek een VFM lid. Daar kunt u vinden welke VFM leden NMI/MfN Registermediator zijn dan wel alleen een NMI/MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd hebben. VFM leden die mediator zijn, kunnen over het algemeen in een fiscale mediation optreden als mediator of partijbegeleider. VFM leden die alleen een mediationopleiding hebben gevolgd kunnen over het algemeen optreden als partijbegeleider.

Een aantal VFM leden is geen NMI/MfN registermediator en heeft ook geen NMI/MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd. Zij hebben wel interesse in mediation als mogelijkheid om een geschil op te lossen.

Alle VFM leden zijn tevens belastingadviseur, fiscaal advocaat, werkzaam bij de Belastingdienst, de rechtelijke macht of hebben een fiscale achtergrond. Voor wat betreft belastingadviseurs, zijn de meeste VFM leden lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), Register Belastingconsulent, Register Belastingadviseur of AA/RA Register Belastingadviseur. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de websites van de NOB en het Register Belastingadvieurs (RB) of kunt u contact opnemen met de NOB of het RB.

Ook voor wat betreft de fiscale kennis en ervaring is er diversiteit tussen de VFM leden. Dus voor zover er behoefte bestaat aan verdere fiscale specialisatie van de mediator of partijbegeleider, zoals bijvoorbeeld kennis van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting of BTW, dan kan daarin voorzien worden.

VFM LEDEN KUNNEN EEN PARTICULIER OF ONDERNEMING ASSISTEREN BIJ:

  • Het beantwoorden van de vraag of het zinvol kan zijn om mediation voor te stellen aan de Belastingdienst of andere wederpartij om een geschil op te lossen.
  • Het beantwoorden van de vraag of het zinvol kan zijn om in te gaan op een voorstel van de Belastingdienst of andere wederpartij om een mediationtraject in te gaan.

Lidmaatschap. Lid worden?

  • Wie kunnen er lid worden
    Voor het lidmaatschap is niet vereist dat men een mediatoropleiding heeft gevolgd.
    Leden van de NOB, het RB en de NVAB kunnen zonder meer lid worden. Dat geldt ook voor medewerkers van de Belastingdienst en de rechterlijke macht in een fiscale functie. Ook degenen die in het verleden tenminste 10 jaar lid zijn geweest van de NOB, het RB of de NVAB, of tenminste 10 jaar werkzaam zijn geweest bij de Belastingdienst of rechterlijke macht in een fiscale functie kunnen zonder meer lid worden.
  • Degenen die niet voldoen aan de voorgenoemde criteria kunnen op basis van artikel 5 van de Statuten ontheffing daarvan verzoeken aan het bestuur. Dat verzoek is vormvrij. Meestal stuurt men een CV in. De secretaris agendeert het verzoek en het bestuur besluit op basis van de ontvangen informatie.
  • Aanmelding. Aanmelding geschiedt door middel van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Contributie. De contributie bedraagt € 120,- per kalenderjaar.